Tháng Mười Một 28, 2021

Đạo Hinđu ở Ấn Độ tôn thờ

Đạo Hinđu ở Ấn Độ tôn thờ

A. Chủ yếu 4 vị thần: Brama, Siva, Visnu và Inđra

B. 4 vị thần: Brama, Siva, Visnu và Inđra

C. 2 vị thần: Brama và Siva

D. Đa thần, không đếm xuể.

Hướng dẫn

Đạo Hinđu ở Ấn Độ tôn thờ nhiều thần nhưng chủ yếu là 4 vị thần: Brama (thần Sáng tạo thế giới), Siva (thần Hủy diệt), Visnu (thần Bảo hộ) và Inđra (thần Sấm sét).

Đáp án cần chọn là: A