Tháng Mười Một 28, 2021

Đạo Hinđu – một tôn giáo lớn ở Ấn Độ đã được hình thành trên cơ sở nào?

Đạo Hinđu – một tôn giáo lớn ở Ấn Độ đã được hình thành trên cơ sở nào?

A. Giáo lí của đạo Phật

B. Những tín ngưỡng cổ xưa của người Ấn Độ

C. Giáo lí của đạo Hồi

D. Văn hóa truyền thống Ấn Độ

Hướng dẫn

Cùng với Phật giáo, Ấn Độ giáo (hay Hinđu giáo) cũng ra đời và phát triển. Đây là tôn giáo bắt nguồn từ tín ngưỡng cổ xưa của người Ấn Độ.

Đáp án cần chọn là: B