Tháng Mười Một 28, 2021

Quê hương của nhà hiền triết Sit-đac-ta, sau trở thành Phật tổ là thành phố Ka-pi-la-va-xta thuộc:

Quê hương của nhà hiền triết Sit-đac-ta, sau trở thành Phật tổ là thành phố Ka-pi-la-va-xta thuộc:

A. Miền Nam Ấn Độ

B. Miền Trung Ấn Độ

C. Miền Tây Ấn Độ

D. Miền Bắc Ấn Độ

Hướng dẫn

Ở miền Bắc Ấn Độ – thành phố Ka-pi-la-va-xtu là quê hương của nhà hiền triết Sít-đác-ta tự xưng là Sa-ky-a Mu-ni (Thích Ca Mâu Ni), sau trở thành Phật tổ.

Đáp án cần chọn là: D