Tháng Ba 21, 2023

Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OM, ON sao cho OA = 2cm, OB = 4cm, OC = 8cm . Tính MN?

Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OM, ON sao cho OA = 2cm, OB = 4cm, OC = 8cm . Tính MN?

A. MN = 2cm

B. MN = 4cm

C. MN = 6cm

D. MN = 8cm

Hướng dẫn

Trên tia Ox có: OM < ON nên M nằm giữa O và N

⇒ OM + MN = ON

⇒ MN = ON – OM = 6 – 2 = 4cm

Chọn đáp án B