Tháng Tư 2, 2023

Trên hình sau đây, ta có hai đường tròn (A; 3cm) và (B; 2cm) cắt nhau tại C, D, AB = 4cm . Đường tròn tâm A, B lần lượt cắt đoạn thẳng AB tại K, I. a) Tính CA, CB, DA, DB. b) I có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không? c) Tính IK.

Trên hình sau đây, ta có hai đường tròn (A; 3cm) và (B; 2cm) cắt nhau tại C, D, AB = 4cm . Đường tròn tâm A, B lần lượt cắt đoạn thẳng AB tại K, I.

a) Tính CA, CB, DA, DB.

b) I có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không?

c) Tính IK.

Hướng dẫn

a) Ta có:

CA = 3cm; DA = 3 cm; CB = 2cm; DB = 2cm

b) Điểm I nằm giữa A và B

Nên ta có: AI + IB = AB = 4cm

Mặt khác,IB = 2cm nên AI = AB – IB = 4 – 2 = 2 (cm)

Vậy AI = IB = 2 (cm) nên I là trung điểm của AB

c) Ta có:

Điểm I nằm giữa A và K nên AI + IK = AK

Suy ra IK = AK – AI = 3 – 2 = 1 (cm)