Tháng Bảy 4, 2022

Trường hợp chi bộ cơ sở chỉ có bí thư chi bộ, nếu bí thư chi bộ bị xử lý kỷ luật thuộc thẩm quyền của chi bộ thì ai chủ trì hội nghị chi bộ xem xét, xử lý kỷ luật?

Trường hợp chi bộ cơ sở chỉ có bí thư chi bộ, nếu bí thư chi bộ bị xử lý kỷ luật thuộc thẩm quyền của chi bộ thì ai chủ trì hội nghị chi bộ xem xét, xử lý kỷ luật?

A. Đồng chí bí thư chi bộ chủ trì hội nghị.

B. Chi bộ cử một đảng viên trong chi bộ chủ trì hội nghị.

C. Đảng ủy cơ sở chỉ định bí thư chi bộ mới để chủ trì hội nghị chi bộ.

D. Đồng chí đảng ủy viên được đảng ủy cơ sở cử đại diện chủ trì hội nghị.

Chọn đáp án là D