Tháng Sáu 5, 2023

Tính \({x^2} – {y^2}\) với \(x = 46;\,\,y = 36\)

Tính \({x^2} – {y^2}\) với \(x = 46;\,\,y = 36\)

A. \(410\)

B. \(280\)

C. \(820\)

D. \(1656\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức: \({A^2} – {B^2} = \left( {A + B} \right)\left( {A – B} \right)\) biến đổi biểu thức, sau đó thay giá trị \(x,\,y\) đề bài cho để tính nhẩm.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \({x^2} – {y^2} = \left( {x + y} \right)\left( {x – y} \right)\,\,\,\left( * \right)\)

Thay \(x = 46;\,\,y = 36\) vào \(\left( * \right)\) ta được: \(\left( {46 + 36} \right)\left( {46 – 36} \right) = 82.10 = 820\)

Chọn C.