Tháng Ba 24, 2023

Tính tổng S = 1 – 2 + 3- 4 + … + 2017 – 2018

Tính tổng S = 1 – 2 + 3- 4 + … + 2017 – 2018

A. S = -1006

B. S = -1007

C. S = -1008

D. S = -1009

Hướng dẫn

Ta có:

S = 1 – 2 + 3 – 4 + … + 2017 – 2018

S = (1 – 2) + (3 – 4) + … + (2017 – 2018)

S = (-1) + (-1) + … + (-1)

S = 1009.(-1) = -1009

Chọn đáp án D