Tháng Sáu 8, 2023

Tính nhanh biểu thức \({{2002}^{2}}-{{2}^{2}}\)

Tính nhanh biểu thức \({{2002}^{2}}-{{2}^{2}}\)

A. \(4008000\)

B. \(408000\)

C. \(4000800\)

D. \(4800000\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Lời giải chi tiết:

\({{2002}^{2}}-{{2}^{2}}=\left( 2002-2 \right)\left( 2002+2 \right)=2000.2004=1000.2.2004=1000.4008=4008000\)

Chọn A.