Tháng Sáu 8, 2023

Tính giá trị của biểu thức \(A={{x}^{2}}-5x+xy-5y\) tại \(x=-5,\ y=-8\):

Tính giá trị của biểu thức \(A={{x}^{2}}-5x+xy-5y\) tại \(x=-5,\ y=-8\):

A. 130

B. 120

C. 140

D. 150

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Phương pháp:

Thu gọn biểu thức A bằng cách:

+) Sử dụng phương pháp giao hoán, kết hợp để sắp xếp các hạng tử.

+) Nhóm hạng tử thứ 1 với hạng tử thứ 3 và nhóm hạng tử thứ 2 với hạng tử thứ 4 để xuất hiện nhân tử chung.

+) Đặt nhân tử chung để được tích của các đa thức.

Thay giá trị x và y vào tích các đa thức vừa được thu gọn để tính giá trị của A.

Lời giải chi tiết:

Cách giải:

\(A={{x}^{2}}-5x+xy-5y=\left( {{x}^{2}}+xy \right)-\left( 5x+5y \right)=x\left( x+y \right)-5\left( x+y \right)=\left( x-5 \right)\left( x+y \right)\)Tại \(x=-5,\ y=-8\), ta có:

\(A=\left( -5-5 \right)\left( -5-8 \right)=\left( -10 \right)\left( -13 \right)=130\)

Chọn A.