Tháng Sáu 9, 2023

Tính giá trị của \(A\) khi \(x = \frac{9}{4}\). A \(\frac{4}{5}\) B \(\frac{5}{4}\) C \(5\) D \(\frac{5}{2}\)

Tính giá trị của \(A\) khi \(x = \frac{9}{4}\).

A \(\frac{4}{5}\)

B \(\frac{5}{4}\)

C \(5\)

D \(\frac{5}{2}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Thay \(x = \frac{9}{4}\) vào \(A\) rồi tính giá trị của biểu thức

Lời giải chi tiết:

Điều kiện: \(x \ge 0,\;\;x \ne 1.\)

Với \(x = \frac{9}{4}\;\;\left( {tm} \right)\) ta được: \(A = \frac{{\sqrt {\frac{9}{4}} + 1}}{{\sqrt {\frac{9}{4}} – 1}} = \frac{{\frac{3}{2} + 1}}{{\frac{3}{2} – 1}} = \frac{{\frac{5}{2}}}{{\frac{1}{2}}} = 5.\)

Chọn C.