Tháng Ba 31, 2023

Tính giá trị các biểu thức sau: a. |-8| – |-4| b. |-7| . |-3| c. |18| : |-6| d. |153| + |-47|

Tính giá trị các biểu thức sau:

a. |-8| – |-4|

b. |-7| . |-3|

c. |18| : |-6|

d. |153| + |-47|

Hướng dẫn

a. |-8| – |-4| = 8 – 4 = 4

b. |-7| . |-3| = 7 . 3 = 21

c. |18| : |-6| = 18 : 6 = 3

d. |153| + |-47| = 153 + 47 = 200