Tháng Ba 31, 2023

Tìm x biết: a. |x| = 12 b. |-x| = 5

Tìm x biết:

a. |x| = 12

b. |-x| = 5

Hướng dẫn

a. |x| = 12

Ta có x = 12 hoặc x = -12

b. |-x| = 5

hay |x| = 5

Ta có x = 5 hoặc x = -5