Tháng Hai 7, 2023

Giá trị tuyệt đối của số 6 là:

Giá trị tuyệt đối của số 6 là:

A. 6

B. -6

C. 5

D. -5

Hướng dẫn

Giá trị tuyệt đối của số 6 là: 6

Ta có vì 6 > 0 nên |6| = 6

Chọn câu A