Tháng Hai 7, 2023

Cho x và y là hai số nguyên dương,biết |x| + |y| = 20 tính x + y = ?

Cho x và y là hai số nguyên dương,biết |x| + |y| = 20 tính x + y = ?

A. x + y = 10

B. x + y = 20

C. x + y = 0

D. x + y = -20

Hướng dẫn

Ta có: |x| + |y| = 20

vì x và y là số nguyên dương nên x + y = 20

Chọn câu B