Tháng Hai 7, 2023

Kết quả của phép tính |-25| -|-20| +|-15|

Kết quả của phép tính |-25| -|-20| +|-15|

A. -30

B. 25

C. 0

D. 20

Hướng dẫn

Kết quả của phép tính |-25| -|-20| +|-15| = 25 -20+ 15 = 20

Chọn câu D