Tháng Tư 2, 2023

Sắp xếp các số 0;-12; -4; 9; 234; -234 theo thứ tự giảm dần, chọn câu đúng?

Sắp xếp các số 0;-12; -4; 9; 234; -234 theo thứ tự giảm dần, chọn câu đúng?

A. -234; -12; -4; 0; 9; 234

B. 234; 9; 0; -4; -12; -234

C. -234; -4; 0; -12; 9; 234

D. 234; 0; 9; -4; -12; -234

Hướng dẫn

Sắp xếp theo thứ tự giảm dần là : 234; 9; 0; -4; -12; -234

Chọn câu B