Tháng Ba 24, 2023

Số liền sau của 11; 5; -3 là:

Số liền sau của 11; 5; -3 là:

A. 12; 4; -4

B. 12; 6; -2

C. 10; 4; -4

D. 10; 6; -2

Hướng dẫn

Số liền sau của 11; 5; -3 là: 12; 6; -2

Chọn câu B