Tháng Ba 29, 2023

Tìm số nguyên a biết số liền sau a là một số nguyên dương, số liền trước a là số nguyên âm?

Tìm số nguyên a biết số liền sau a là một số nguyên dương, số liền trước a là số nguyên âm?

A. -1

B. 1

C. 0

D. 0,01

Hướng dẫn

Số nguyên a biết số liền sau a là một số nguyên dương, số liền trước a là số nguyên âm, vậy a = 0

Chọn câu C