Tháng Ba 24, 2023

Tính chiều cao của cây trong hình vẽ bên (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) A \(14,3m\) B \(15,7m\) C \(16,8m\) D \(17,2m\)

Tính chiều cao của cây trong hình vẽ bên (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

A \(14,3m\)

B \(15,7m\)

C \(16,8m\)

D \(17,2m\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Sử dụng giá trị lượng giác của một góc nhọn trong tam giác vuông để giải tam giác.

Lời giải chi tiết:

Chiều cao của cây là : \(h = 1,7 + 20.\tan 35^\circ \approx 15,7m\).

Chọn B.