Tháng Ba 3, 2024

Tìm x biết: a) \(6x\left( {5x + 3} \right) + 3x\left( {1 – 10x} \right) = 7\) b) \(3x\left( {x – 1} \right) + x\left( {5 – 3x} \right) = 10\)

Tìm x biết:

a) \(6x\left( {5x + 3} \right) + 3x\left( {1 – 10x} \right) = 7\)

b) \(3x\left( {x – 1} \right) + x\left( {5 – 3x} \right) = 10\)

A. \(\begin{array}{l}

a)\,\,\,x =- 3\\

b)\,\,\,x = 5

\end{array}\)

B. \(\begin{array}{l}

a)\,\,\,x =- \frac{1}{3}\\

b)\,\,\,x = 5

\end{array}\)

C. \(\begin{array}{l}

a)\,\,\,x = 3\\

b)\,\,\,x = 5

\end{array}\)

D. \(\begin{array}{l}

a)\,\,\,x = \frac{1}{3}\\

b)\,\,\,x = 5

\end{array}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\eqalign{ & a)\,\,\,6x\left( {5x + 3} \right) + 3x\left( {1 – 10x} \right) = 7 \cr & \Leftrightarrow 6x.5x + 6x.3 + 3x.1 – 3x.10x = 7 \cr & \Leftrightarrow 30{x^2} + 18x + 3x – 30{x^2} = 7 \cr & \Leftrightarrow 21x = 7 \cr & \Leftrightarrow x = {1 \over 3} \cr} \)

\(\eqalign{ & b)\,\,\,3x\left( {x – 1} \right) + x\left( {5 – 3x} \right) = 10 \cr & \Leftrightarrow 3x.x – 3x.1 + x.5 – x.3x = 10 \cr & \Leftrightarrow 3{x^2} – 3x + 5x – 3{x^2} = 10 \cr & \Leftrightarrow 2x = 10 \cr & \Leftrightarrow x = 5 \cr} \)