Tháng Năm 22, 2022

Tìm \(x\) biết:\(\,2\left( {x – \frac{1}{2}} \right) – 5\left( {x + \frac{3}{5}} \right) = – x + \frac{1}{3}\)

Tìm \(x\) biết:\(\,2\left( {x – \frac{1}{2}} \right) – 5\left( {x + \frac{3}{5}} \right) = – x + \frac{1}{3}\)

A. \(x=- \frac{{7}}{6}\)

B. \(x=- \frac{{13}}{6}\)

C. \(x=- \frac{{11}}{6}\)

D. \(x=- \frac{{5}}{6}\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Thực hiện nhân một số với một biểu thức, sau đó cộng trừ các đơn thức đồng dạng, ta tìm được \( – 2x = \frac{{13}}{3}\) để tìm \(x\) ta lấy \(\frac{{13}}{3}\) chia cho \( – 2\).

\(\begin{array}{l}\,2\left( {x – \frac{1}{2}} \right) – 5\left( {x + \frac{3}{5}} \right) = – x + \frac{1}{3}\\ \Rightarrow 2x – 1 – 5x – 3 = – x + \frac{1}{3}\\\,\,\,\,\, – 3x – 4\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \, – x + \frac{1}{3}\\\,\,\,\, – 2x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 4 + \frac{1}{3}\\\,\,\,\, – 2x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \frac{{13}}{3}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = – \frac{{13}}{6}\end{array}\)

Chọn B