Tháng Năm 29, 2023

Tìm \(x\) biết \({{x}^{2}}-8x+16=0\)

Tìm \(x\) biết \({{x}^{2}}-8x+16=0\)

A. \(x=3\)

B. \(x=4\)

C. \(x=5\)

D. \(x=6\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}{x^2} – 8x + 16 = 0\\ \Leftrightarrow {x^2} – 2.x.4 + {4^2} = 0\\ \Leftrightarrow {\left( {x – 4} \right)^2} = 0\\ \Leftrightarrow x – 4 = 0\\ \Leftrightarrow x = 4\end{array}\)

Vậy \(x=4\) .

Chọn B.