Tháng Ba 24, 2023

Tìm x biết x – (90 – 198) = |-78|.

Tìm x biết x – (90 – 198) = |-78|.

A. 30

B. 10

C. -186

D. -30

Hướng dẫn

Ta có: x – (90 – 198) = |-78|

⇔ x – 90 + 198 = 78

⇔ x = 78 + 90 – 198

⇔ x = -30

Chọn đáp án D.