Tháng Ba 29, 2023

Nếu (b – c) + x = -(a – b + c) thì x bằng

Nếu (b – c) + x = -(a – b + c) thì x bằng

A. x = -a

B. x = a

C. x = -a + 2b + 2c

D. x = -a + 2b

Hướng dẫn

Ta có: (b – c) + x = -(a – b + c)

⇔ b – c + x = -a + b – c

⇔ x = -a + b – c – b + c

⇔ x = -a

Chọn đáp án A.