Tháng Tư 15, 2024

Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số 7, -3, x bằng 4

Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số 7, -3, x bằng 4

A. x = -3

B. x = 0

C. x = 4

D. x = 8

Hướng dẫn

Ta có tổng của ba số 7, -3, x là:

7 + (-3) + x = 4

⇔ x = 4 – 7 + 3

⇔ x = 0

Chọn đáp án B.