Tháng Ba 21, 2023

Giá trị lớn nhất của a thỏa mãn a + 4 là ước của 9 là:

Giá trị lớn nhất của a thỏa mãn a + 4 là ước của 9 là:

A. a = 5

B. a = 13

C. a = -13

D. a = 9

Hướng dẫn

a + 4 là ước của 9

⇒ (a + 4) ∈ U(9) = {±1; ±3; ±9}

Ta có bảng giá trị như sau:

a + 4 1 -1 3 -3 9 -9

a -3 -5 -1 -7 5 -13

Vậy giá trị lớn nhất của a là a = 5

Chọn đáp án A.