Tháng Tư 2, 2023

Nếu x – (-b) = -(a – c) thì x bằng

Nếu x – (-b) = -(a – c) thì x bằng

A. x = -a – b + c

B. x = -a + b + c

C. x = a + b – c

D. x = -a – b – c

Hướng dẫn

Ta có: x – (-b) = -(a – c)

⇔ x + b = -a + c

⇔ x = -a – b + c

Chọn đáp án A.