Tháng Mười Hai 1, 2023

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{{2x – 1}}{{3x – m}}$ có đường tiệm cận đứng.
A. $m \ne 1$
B. $m = 1$
C. $\forall m \in \mathbb{R}$
D. $m \ne \frac{3}{2}$
Hướng dẫn
Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng khi và chỉ khi PT $3x – m = 0$ không có nghiệm $x = \frac{1}{2}$
Khi đó $3.\frac{1}{2} – m \ne 0 \Leftrightarrow m \ne \frac{3}{2}.$