Tháng Năm 28, 2023

Tìm giá trị \(x\) thỏa mãn \({x^3} – 25x = 0\)

Tìm giá trị \(x\) thỏa mãn

\({x^3} – 25x = 0\)

A. \(S = \left\{ {0; – 5;5} \right\}\)

B. \(S = \left\{ {- 5;5} \right\}\)

C. \(S = \left\{ {0; 25} \right\}\)

D. \(S = \left\{ {0; – 3;3} \right\}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Rút nhân tử chung \(x\) và giải phương trình tích \(A.B = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}A = 0\\B = 0\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}x\left( {{x^2} – 25} \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\{x^2} – 25 = 0\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\{x^2} = 25\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x = 5\\x = – 5\end{array} \right.\end{array}\)

Vậy \(S = \left\{ {0; – 5;5} \right\}\)

Chọn A.