Tháng Sáu 8, 2023

Tìm giá trị \(x\) thỏa mãn \(2x\left( {x – 2} \right) – x + 2 = 0\)

Tìm giá trị \(x\) thỏa mãn

\(2x\left( {x – 2} \right) – x + 2 = 0\)

A. \(S = \left\{ { – 2;\frac{1}{2}} \right\}\)

B. \(S = \left\{ {2; – \frac{1}{2}} \right\}\)

C. \(S = \left\{ { – 2; – \frac{1}{2}} \right\}\)

D. \(S = \left\{ {2;\frac{1}{2}} \right\}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Sử dụng hằng đẳng thức \(\left( {A + B} \right)\left( {A – B} \right) = {A^2} – {B^2}\) và rút 2 ở 2 hạng tử cuối để tạo nhân tử chung \(x + y\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}2x\left( {x – 2} \right) – \left( {x – 2} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left( {x – 2} \right)\left( {2x – 1} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x – 2 = 0\\2x – 1 = 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 2\\x = \frac{1}{2}\end{array} \right.\end{array}\)

Vậy \(S = \left\{ {2;\frac{1}{2}} \right\}\)

Chọn D.