Tháng Năm 31, 2023

Tìm giá trị của \(x\) thỏa mãn: \({x^4} + 3{x^3} – 4x = 0\)

Tìm giá trị của \(x\) thỏa mãn:

\({x^4} + 3{x^3} – 4x = 0\)

A. \(S = \left\{ {0; – 1;2} \right\}.\)

B. \(S = \left\{ {0; – 1; – 2} \right\}.\)

C. \(S = \left\{ {0;1;2} \right\}.\)

D. \(S = \left\{ {0;1; – 2} \right\}.\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Tách hạng tử tạo nhân tử chung \(x\) sau đó tách tạo nhân tử \(x – 1\) và \({\left( {x + 2} \right)^2}\)

Sau đó giải phương trình tích.

Lời giải chi tiết:

\({x^4} + 3{x^3} – 4x = 0\)

\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow x\left( {{x^3} + 3{x^2} – 4} \right) = 0\\ \Leftrightarrow x\left( {{x^3} – {x^2} + 4{x^2} – 4x + 4x – 4} \right) = 0\\ \Leftrightarrow x\left[ {{x^2}\left( {x – 1} \right) + 4x\left( {x – 1} \right) + 4\left( {x – 1} \right)} \right] = 0\\ \Leftrightarrow x\left( {x – 1} \right)\left( {{x^2} + 4x + 4} \right) = 0\\ \Leftrightarrow x\left( {x – 1} \right){\left( {x + 2} \right)^2} = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x – 1 = 0\\x + 2 = 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x = 1\\x = – 2\end{array} \right.\end{array}\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là: \(S = \left\{ {0;1; – 2} \right\}.\)

Chọn D.