Tháng Sáu 1, 2023

Tìm giá trị của x thỏa mãn biểu thức: \(3{{x}^{2}}-18x+27=0\)

Tìm giá trị của x thỏa mãn biểu thức: \(3{{x}^{2}}-18x+27=0\)

A. \(1\)

B. \(3\)

C. \(-1\)

D. \(-3\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Phương pháp:

– Sử dụng phối hợp các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử để biến đổi biểu thức thành tích các đa thức và đơn thức có dạng: A.B = 0, suy ra A = 0 hoặc B = 0, từ đó rút ra giá trị của x cần tìm.

Lời giải chi tiết:

Cách giải:

\(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,\,3{x^2} – 18x + 27 = 0\\ \Leftrightarrow 3\left( {{x^2} – 6x + 9} \right) = 0\\ \Leftrightarrow 3\left( {{x^2} – 2.3.x + {3^2}} \right) = 0\\ \Leftrightarrow 3{\left( {x – 3} \right)^2} = 0\\ \Leftrightarrow x – 3 = 0 \Leftrightarrow x = 3\end{array}\)

Vậy \(x = 3\).

Chọn B.