Tháng Sáu 5, 2023

Tìm giá trị của \(x\) sao cho biểu thức \(A = x – 1\) có giá trị dương. A \(x > 1\) B \(x < 1\) C \(x \ge 1\) D \(x \le 1\)

Tìm giá trị của \(x\) sao cho biểu thức \(A = x – 1\) có giá trị dương.

A \(x > 1\)

B \(x < 1\)

C \(x \ge 1\)

D \(x \le 1\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Giải phương bất phương trình \(A > 0\) để tìm \(x.\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(A > 0 \Leftrightarrow x – 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1.\)

Vậy \(x > 1\) thì \(A\) có giá trị dương.

Chọn A.