Tháng Sáu 5, 2023

Tìm điều kiện xác định của biểu thức \(\frac{1}{{\sqrt[3]{{x – 3}}}}\) A \(x \ne 3.\) B \(x \ge 3.\) C \(x\, > 3\). D \(x < 3.\)

Tìm điều kiện xác định của biểu thức \(\frac{1}{{\sqrt[3]{{x – 3}}}}\)

A \(x \ne 3.\)

B \(x \ge 3.\)

C \(x\, > 3\).

D \(x < 3.\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

– Biểu thức \(\frac{1}{A}\) xác định khi \(A \ne 0\).

– Biểu thức \(\sqrt[3]{A}\) xác định với mọi \(A\).

Lời giải chi tiết:

Biểu thức \(\frac{1}{{\sqrt[3]{{x – 3}}}}\) xác định khi và chỉ khi \(x – 3 \ne 0 \Leftrightarrow x \ne 3\).

Chọn A.