Tháng Mười 22, 2021

Tiếng nói và chữ viết là kết quả của quá trình nào dưới đây ?

Tiếng nói và chữ viết là kết quả của quá trình nào dưới đây ?
A. Cụ thể hóa và khái quát hóa các sự vật
B. Cụ thể hóa và phân tích các sự vật, hiện tượng
C. Khái quát hóa và trừu tượng hóa các sự vật
D. Cụ thể hóa và trừu tượng hóa các sự vật

Hướng dẫn

Tiếng nói và chữ viết là kết quả của quá trình Khái quát hóa và trừu tượng hóa các sự vật.
Đáp án cần chọn là: C