Tháng Mười 22, 2021

Khả năng tư duy trừu tượng chỉ có ở đối tượng nào trong sinh giới ?

Khả năng tư duy trừu tượng chỉ có ở đối tượng nào trong sinh giới ?
A. Con người
B. Động vật linh trưởng
C. Động vật có xương sống
D. Thú có túi

Hướng dẫn

Khả năng tư duy trừu tượng chỉ có ở con người.
Đáp án cần chọn là: A