Tháng Mười 19, 2021

Phản xạ nào dưới đây là phản xạ có điều kiện?

Phản xạ nào dưới đây là phản xạ có điều kiện?
A. Bỏ chạy khi có báo cháy
B. Nổi gai gốc khi có gió lạnh lùa
C. Vã mồ hôi khi tập luyện quá sức
D. Rụt tay lại khi chạm phải vật nóng

Hướng dẫn

Bỏ chạy khi có báo cháy là phản xạ có điều kiện.
Đáp án cần chọn là: A