Tháng Tư 2, 2023

Tiền thân của Đông Dương Cộng sản liên đoàn là tổ chức Đảng nào? Tân Việt Đảng An nam Cộng sản Đảng Đông Dương Cộng sản Đảng Tất cả các câu đều sai

Tiền thân của Đông Dương Cộng sản liên đoàn là tổ chức Đảng nào?

  • Tân Việt Đảng
  • An nam Cộng sản Đảng
  • Đông Dương Cộng sản Đảng
  • Tất cả các câu đều sai