Tháng Ba 21, 2023

Tích (-3).(-3).(-3).(-3).(-3).(-3).(-3) bằng:

Tích (-3).(-3).(-3).(-3).(-3).(-3).(-3) bằng:

A. 3$^{8}$

B. -3$^{7}$

C. 3$^{7}$

D. (-3)$^{8}$

Hướng dẫn

Ta có: (-3).(-3).(-3).(-3).(-3).(-3).(-3) = (-3)$^{7}$ = -3$^{7}$

Chọn đáp án B.