Tháng Ba 1, 2024

Thực hiện phép tính: \(2\sqrt 9 – 3\sqrt 4 .\) A \(0\) B \(1\) C \(\sqrt 2 \) D \(\sqrt 3 \)

Thực hiện phép tính: \(2\sqrt 9 – 3\sqrt 4 .\)

A \(0\)

B \(1\)

C \(\sqrt 2 \)

D \(\sqrt 3 \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: \(\sqrt {{A^2}B} = \left| A \right|\sqrt B = \left\{ \begin{array}{l}A\sqrt B \,\,\,khi\,\,\,A \ge 0\\ – A\sqrt B \,\,\,khi\,\,\,A < 0\end{array} \right..\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(2\sqrt 9 – 3\sqrt 4 = 2\sqrt {{3^2}} – 3\sqrt {{2^2}} = 2.3 – 3.2 = 0.\)

Chọn A.