Tháng Sáu 5, 2023

Cho biểu thức \(A = \frac{{x – 1}}{{\left( {x + \sqrt x } \right)\left( {x – \sqrt x + 1} \right)}}:\frac{1}{{{x^2} + \sqrt x }}\) 1. Rút gọn A 2. Tìm x sao cho \(A\left( {\sqrt x + 1} \right) > 0\) A 1,\(A = x – 1\). 2, \(x > 1.\) B 1,\(A = x – 1\). 2, \(x < 1.\) C 1,\(A = x – 2\). 2, \(x > 1.\) D 1,\(A = x – 3\). 2, \(x > 1.\)

Cho biểu thức \(A = \frac{{x – 1}}{{\left( {x + \sqrt x } \right)\left( {x – \sqrt x + 1} \right)}}:\frac{1}{{{x^2} + \sqrt x }}\)

1. Rút gọn A 2. Tìm x sao cho \(A\left( {\sqrt x + 1} \right) > 0\)

A 1,\(A = x – 1\).

2, \(x > 1.\)

B 1,\(A = x – 1\).

2, \(x < 1.\)

C 1,\(A = x – 2\).

2, \(x > 1.\)

D 1,\(A = x – 3\).

2, \(x > 1.\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

1. Sử dụng hằng đẳng thức, phân tích thành nhân tử và rút gọn.

2. \(f\left( x \right).g\left( x \right) > 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}f\left( x \right) > 0\\g\left( x \right) > 0\end{array} \right.\\\left\{ \begin{array}{l}f\left( x \right) < 0\\g\left( x \right) < 0\end{array} \right.\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết:

1. Rút gọn biểu thức A

ĐK \(x > 0\).

Ta có:

\(\begin{array}{l}A = \frac{{\left( {\sqrt x – 1} \right)\left( {\sqrt x + 1} \right)}}{{\sqrt x \left( {\sqrt x + 1} \right)\left( {x – \sqrt x + 1} \right)}}:\frac{1}{{\sqrt x \left( {x\sqrt x + 1} \right)}}\\A = \frac{{\sqrt x – 1}}{{\sqrt x \left( {x – \sqrt x + 1} \right)}}.\sqrt x \left( {x\sqrt x + 1} \right)\\A = \frac{{\left( {\sqrt x – 1} \right)\left( {x\sqrt x + 1} \right)}}{{x – \sqrt x + 1}}\\A = \frac{{\left( {\sqrt x – 1} \right)\left( {\sqrt x + 1} \right)\left( {x – \sqrt x + 1} \right)}}{{x – \sqrt x + 1}}\\A = \left( {\sqrt x – 1} \right)\left( {\sqrt x + 1} \right) = x – 1\end{array}\)

Vậy \(A = x – 1\).

2. Ta có :

\(\begin{array}{l}A\left( {\sqrt x + 1} \right) > 0 \Leftrightarrow \left( {x – 1} \right)\left( {\sqrt x + 1} \right) > 0\\Do\,\,\sqrt x + 1 > 0 \Rightarrow x – 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1\end{array}\)

Vậy \(x > 1.\)