Tháng Sáu 8, 2023

Thực hiện phép chia: \({x^2}{y^3}:\left( { – 2xy} \right)\)

Thực hiện phép chia:

\({x^2}{y^3}:\left( { – 2xy} \right)\)

A. \( – \frac{1}{2}x{y^2}\)

B. \( – \frac{1}{2}{x^2}y\)

C. \( – 2x{y^2}\)

D. \( – 2{x^2}y\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Lấy hệ số chia hệ số; lấy lũy thừa từng biến chia cho lũy thừa của biến tương ứng; nhân các kết quả.

Lời giải chi tiết:

\({x^2}{y^3}:\left( { – 2xy} \right)\)\( = – \frac{1}{2}{x^{2 – 1}}.{y^{3 – 1}} = – \frac{1}{2}x{y^2}\)

Chọn A.