Tháng Ba 24, 2023

Thực hiện các phép tính sau: a) (-15).(-4)     b) (-20).(-6)     c) 20.7

Thực hiện các phép tính sau:

a) (-15).(-4)     b) (-20).(-6)     c) 20.7

Hướng dẫn

a) Ta có: (-15).(-4) = +(15.4) = 60

b) Ta có: (-20).(-6) = +(20.6) = 120

c) Ta có: 20.7 = 140