Tháng Mười 26, 2021

Thứ tự sắp xếp từ ngoài vào trong của chuỗi xương tai như thế nào?

Thứ tự sắp xếp từ ngoài vào trong của chuỗi xương tai như thế nào?
A. Xương bàn đạp, xương đe, xương búa
B. Xương bàn đạp, xương búa, xương đe
C. Xương đe, xương búa, xương bàn đạp
D. Xương búa, xương đe, xương bàn đạp

Hướng dẫn

Chuỗi xương tai theo thứ tự sắp xếp từ ngoài vào trong bao gồm xương búa, xương đe và xương bàn
đạp.
Đáp án cần chọn là: D