Tháng Mười 26, 2021

Ở người, loại xương nào dưới đây được gắn trực tiếp với màng nhĩ ?

Ở người, loại xương nào dưới đây được gắn trực tiếp với màng nhĩ ?
A. Xương bàn đạp
B. Xương đe
C. Xương búa
D. Xương đòn

Hướng dẫn

Xương búa được gắn vào màng nhĩ.
Đáp án cần chọn là: C