Tháng Mười 19, 2021

Trong tai người, xương bàn đạp nằm áp sát với bộ phận nào dưới đây ?

Trong tai người, xương bàn đạp nằm áp sát với bộ phận nào dưới đây ?
A. Màng nhĩ
B. Màng cửa bầu dục
C. Màng tiền đình
D. Ống bán khuyên

Hướng dẫn

Xương bàn đạp áp vào 1 màng giới hạn tai giữa và tai trong gọi là màng cửa bầu dục.
Đáp án cần chọn là: B