Tháng Ba 5, 2024

Thu gọn biểu thức \(\left( {2x – y} \right)\left( {y – 2x} \right)\) ta được:

Thu gọn biểu thức \(\left( {2x – y} \right)\left( {y – 2x} \right)\) ta được:

A. \(4{x^2} – {y^2}\)

B. \(2x – y\)

C. \({\left( {2x – y} \right)^2}\)

D. \( – {\left( {2x – y} \right)^2}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Rút dấu trừ của \(y – 2x\) ra ngoài được \( – \left( {2x – y} \right)\) sau đó thu gọn.

Lời giải chi tiết:

\(\left( {2x – y} \right)\left( {y – 2x} \right)\)\( = – \left( {2x – y} \right)\left( {2x – y} \right) = – {\left( {2x – y} \right)^2}\)

Chọn D.