Tháng Bảy 4, 2022

Thời gian giám sát theo chuyên đề của cấp cơ sở được quy định bao nhiêu ngày làm việc?

Thời gian giám sát theo chuyên đề của cấp cơ sở được quy định bao nhiêu ngày làm việc?

A. Không quá 10 ngày.

B. Không quá 15 ngày.

C. Không quá 20 ngày.

D. Không quá 25 ngày.

Chọn đáp án là C