Tháng Bảy 4, 2022

Thời gian giải quyết tố cáo của UBKT đảng ủy cơ sở đối với tổ chức đảng và đảng viên được quy định không quá bao nhiêu ngày làm việc?

Thời gian giải quyết tố cáo của UBKT đảng ủy cơ sở đối với tổ chức đảng và đảng viên được quy định không quá bao nhiêu ngày làm việc?

A. 30 ngày làm việc.

B. 60 ngày làm việc.

C. 90 ngày làm việc.

D. 180 ngày làm việc.

Chọn đáp án là C